ناصر عصاری

ناصر عصاری

دکتری مدیریت آموزشی

درباره استاد:

1-دکتری مدیریت آموزشی/دانشگاه اصفهان

2-کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی/دانشگاه علامه طباطبایی

افتخارات

1-فارغ التحصیل ممتاز دکتری مدیریت آموزشی از دانشگاه اصفهان.

2-کسب عنوان استاد نمونه دانشگاه پیام نور خوانسار در سال تحصیلی 98 – 97 .

3-کسب رتبه رساله دکتری برتر کشور در سال 1398 توسط پژوهشگاه مطالعاتی آموزش و پرورش

سوابق حرفه ای

1-تدریس در پردیس دانشگاه فرهنگیان شهید باهنر اصفهان .

سال تدریس ریاضی متوسطه و انجام وظایف اجرائی در آموزش وپرورش اصفهان، قم، فریدونشهر و خوانسار.

تدریس دروس مربوط به رشته های علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی و روان شناسی ) مدیریت، آمارتوصیفی

واستنباطی، روش تحقیق، SPSS ، کاربرد کامپیوتر و…. ( به مدت 10 سال در دانشگاه پیام نور وآزاد خوانسار)

دوره های ارائه شده توسط این مدرس