علی سخایی

درباره استاد:

1- کارشناسی: فارغ التحصیل سال 1383 از دانشگاه شهید بهشتی

2- کارشناسی ارشد: فارغ التحصیل سال 1385 از دانشگاه شهید بهشتی

3- دکترا: فارغ التحصیل سال 1397 دانشگاه پیام نور

سوابق تحصیلی

کارشناسی: فارغ التحصیل سال 1383 از دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد: فارغ التحصیل سال 1385 از دانشگاه شهید بهشتی

دکترا: فارغ التحصیل سال 1397 دانشگاه پیام نور

اطلاعات شغلی

پست سازمانی: عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور/استادیار

مقالات و آثار پژوهشی

 1. مخاطره های وابسته و بیمه اتکایی مازاد خسارت (مشترک) – فصلنامه علمی ترویجی صنعت بیمه ( وابسته به پژوهشکده بیمه مرکزی ایران) – 1385
 2. A comparison between ML estimators for poisson, logarithmic and Nonhomogeneous Logarithmic Distribution – International Journal of Applied Engineering Research – 2017
 3. برآورد پارامترهای فرآیند پوآسون مرکب دومتغیرۀ دوره‌ای به روش استنباط حاشیه‌ای (مشترک) – مجله علوم آماری ایران – 1397
 4. بررسی تاثیر بیمه اتکایی با استفاده از ضریب تعدیل در مدل اسپار-اندرسون – ششمین همایش ملی آمار دانشگاه پیام نور – 1386
 5. تلفیق اندازه های مخاطره برای کفایت سرمایه – چهارمین همایش تخصصی آمار دانشگاه پیام نور – 1387
 6. شبیه سازی توزیع نرمال تعمیم یافته با پارامتر شکل – دهمین کنفرانس آمار ایران – دانشگاه تبریز – 1389
 7. محاسبه حد نگهداشت بهینه در بیمه های اتکایی پویا – یازدهمین کنفرانس آمار ایران – دانشگاه علم و صنعت ایران – 1391
 8. برآورد پارامتر وابستگی دو مفصل ارشمیدسی به شیوه درستنمایی ماکسیمم کانونی – هشتمین همایش ملی تخصصی آمار (مشترک) – دانشگاه پیام نور – 1393
 9. شناسایی رفتار اقلیمی موج گرما بر مبنای تحلیل آماری – همدیدی (مورد مطالعه: یزد) – کنفرانس ملی هواشناسی ایران (مشترک) – دانشگاه یزد – 1394
 10. بهینه سازی حدود نگهداشت بیمه اتکایی مازاد خسارت در حالت وابستگی مخاطره ها – طرح پژوهشی استانی – دانشگاه پیام نور – 1388
 11. برآورد پارامترهای فرآیند پوآسون مرکب دومتغیره دوره ای به روش استنباط حاشیه ای – مجله علوم اماری ایران – پاییز و زمستان 1398 – جلد 13 شماره 2 – صفحات 461 تا 482
 12. شناسایی عوامل افزایش هزینه های جاری در شهرداری ها و ارائه راهکارهای تعدیل آن – طرح پژوهشی ارتباط با صنعت و جامعه – 1399

دوره های ارائه شده توسط این مدرس