سیدرسول آقاداود

سیدرسول آقاداود

درباره استاد:

1-کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

گرایش: منابع انسانی، موسسه/دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبایی

2-دکتری مدیریت دولتی

گرایش: خط مشی گذاری عمومی

موسسه/دانشگاه: واحد علوم و تحقیقات تهران

3-هیات علمی دانشگاه

دانشگاه: دانشگاه ازاد اسلامی واحد دهاقان

آغاز همکاری از فروردین ۱۳۷۳

تالیفات

مبانی مدیریت اسناد و مدارک سازمان

ناشر: انتشارات کوثر علم

تاریخ: ۱۳۹۹

سوابق حرفه ای

مدیر مسئول انتشارات کوثر علم

رئیس اسبق هیات مدیره انجمن صنفی روابط عمومی استان اصفهان

عضو انجمن مدیریت ایران

عضو انجمن متخصصان روابط عمومی

عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی در مدیریت منابع انسانی نفت

عضورسمی کمیته پژوهشی نیروی انتظامی استان اصفهان

عضو اطاق فکر پلیس راهوار اصفهان

عضو هیات تحریریه فصلنامه خلاقیت شناسی وکارآفرینی عضو هیات تحریریه فصلنامه

کارگزار روابط عمومی عضو هیات تحریریه فصلنامه هنر هشتم

نویسنده کتاب های:

سرپرستی اثر بخش در سازمان های صنعتی، اصفهان انتشارات غزل چاپ چهارم

تمرین رفتار با مشتری، اصفهان انتشارات غزل چاپ هشتم 1393

مدیریت ایمنی و حفاظت صنعتی، اصفهان انتشارات غزل چاپ اول1388

آموزهائی در نظام های اطلاعات مدیریت وخط مشی گذاری عمومی اصفهان انتشلرات غزل چاپ اول 1391

روابط عمومی انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ اول 1389

بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران 1393 اصفهان انتشارات غزل کتاب کارشناسی ارشد

مبانی و فلسفه کارآفرینی، 1398 اصفهان، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد، دهاقان

مبانی و فلسفه خلاقیت 1397 اصفهان، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد  دهاقان

-مدیریت مسیر ترقی کارکنان ( ترجمه در حال ویرایش )

دوره های ارائه شده توسط این مدرس